EVEL nõuetele vastava ehitusdokumentatsiooni vormistamine

Küsimused ja vastused

Küsimus: Kui kõik süsteem muutub automaatseks, kas siis poleks lihtsam teha muudatused linna, valdade geoarhiivis nii, et geodeet laeb oma teostuse goarhiivi üles ning sealt kantakse andmed EVEL süsteemi üle. Sellisel viisil jääks ära topelt töö andmete sisestamisel ja poleks tarvis jällegi erinevaid nõudeid

Vastus: Tulevikus näeme, et süsteem peaks toimima nii, et "EVEL kontroller" rakendusest oleks võimalik esitada töö nii Tellijale kui ka omavalitsusele. Täna on probleem selles, et valdadel ja linnadel on erinevad süsteemid. Oleme omalt poolt valmis osapooltega arutama liidastamise võimalusi.

Küsimus: Kas ei oleks mõistlik eraldada selgelt kuidagi mõõtmisaegne maapinnakõrgus (nt. ehitusaegne, lõplik, projekteeritav). Hetkel vaadates teostusi jääb suurelt enda mõelda.

Vastus: Väga hea küsimus.  Saku-Maja nõudis teostusjoonistel lõplikku (katted taastatud) maapinna kõrgust. See on muidugi laiem küsimus ja vajab kindlasti täiendavat arutelu.

Küsimus: Mis asi tuleb valida toru käänupunkti liigina hüdrandi puhul? Siiber, põlv?

Vastus: Toru käänupunkti liigina hüdrandi puhul tuleb valida "Hüdrant" ja lisada mõõtmed mm

Küsimus: Kas foto on positsioneeritud ainult sõlme numbriga? Kordinaat ei ole oluline? Samad sõlme nimed korduvad projektist projekti.

Vastus: Fotod seostatakse sõlme tähisega. Koordinaat ei ole oluline. Sama faili raames ei tohi sõlme nimed korduda. 

Küsimus: Kas te teavitate ka ehitajaid, et tulevad uued nõuded fotode tegemise ja objekti andmete esitamise suhtes, sest kõige suurem probleem on just erinevate ehitajatega, kes väga ei taha alluda geodeetide nõudmistele, hea oleks, kui neid teavitaks just veeettevõtted, sest neid nad kuulavad rohkem.

Vastus: Väga hea küsimus. Vee-ettevõtjad peaksid kindlasti teavitama nõuetest ehitajaid ja ma arvan, et seda ka tehakse. Oleme näinud ka hankedokumente, kus on nõuded fotodele ja viited EVEL nõuetele. Probleem võib olla ka ehitaja ja geodeedi vahelises suhtluses, kus hanke tingimused ei liigu õigel ajal geodeedini. Geodeedid peaksid enne hinnapakkumist alati küsima, millistele nõuetele peab töö vastama. 

Küsimus: Kas kaevude läbimõõdud peaksid olema kindlasti millimeetrites?

Vastus: Jah kaevude läbimõõdud peavad olema millimeetrites

Küsimus: Kas atribuutidena andmete esitamine tähendab, et samal ajal ei ole vaja enam visuaalselt kaevuandmeid ja torude andmeid näidata joonisel? Valdari näites olid need andmed küll joonisel näidatud, mis on hea.

Vastus: Visuaalses osas muudatusi ei ole. Andmetabelid ja riiulid saab moodustada atribuutandmetest

Küsimus: Andres Kärk-ile- paragrahv 34 punkt 2 puhul kaevu läbimõõdu puhul meetrid, täpsusega vähemalt üks koht pärast koma. Mis iseenesest on jama.

Vastus: Jah, see on jama. Seda punkti tuleks MKM nõuetes muuta nii, et kaevude läbimõõdud peavad olema millimeetrites. 90% kaevudest võib käsitleda ka vertikaalse torustikuna ja sellisel puhul kehtib §34p3 torustiku läbimõõdu puhul millimeetrid;

Küsimus: Kui geodeet teeb päringu EVEL süsteemist mõne teda huvitava teostuse kohta, kas ta näeb siis kõiki andmeid, mis sinna selle teostuse kohta on laetud (fotod, kaevutabelid, ehitaja jne.)? Varasemalt on nõutud palju andmeid aga tagasi antakse geodeedile väga vähe sellest infost.

Vastus: EVEL kontroller süsteem on mõeldud uute andmete kontrollimiseks ja Tellijale esitamiseks. Andmete väljastamine peaks toimuma vee-ettevõtte võrguregistrist.

Küsimus: Kuidas AutoCadi/Microstationi lisa on võimalik saada?

Vastus: Microstationi lisa saamiseks pöörduda andres@geospatial.ee,  Autocad-i lisa saamiseks pöörduda valdar@reib.ee

Küsimus: Juhul kui tekivad topelt koordinaat punktid või kui on vaja mõni koordinaatpunkt ära kustutada, kas siis Microstationis saab sama moodi koordinaatpunkte muuta nagu AutoCadis. Või kas selline võimalus on üldse olemas või tuleb kõik uuesti teha?

Vastus: Microstationis saab koordinaatpunkte muuta ja kustutada.

Küsimus: Diskusjooni mõttes küsimus? Survekanalisatsiooni lõpus olev voolurahustikaevu õigeks liigiks on EVEL-i järgi energiakustutuskaev. Kas energiajäävusseadus on ümber kirjutatud?

Vastus: Vastavalt EVEL nõuetele on õige liik "Survekustutuskaev".

Küsimus: Samuti liigid: siiber ja maakraan? Nägin esitluses, et De110PE torul asetseva siiber peaks olema tähistatud maakraaniks? Põhjendage arusaama siibrist ja maakraanist.

Vastus: Alates DN100  on tegemist siibriga, väiksemate torude puhul reeglina maakraanid (erandina ka väiksemad siibrid kaevus)

Küsimus: Kui töö on tellija poolt tagasi lükatud, kas saadetakse teavitus töö esitajale ka e-mailile?

Vastus: Jah

Küsimus: Ma saan aru, et geodeedi töö suureneb mitme kordselt ja kas geodeet peab midagi maksma veel hakkama?

Vastus: Geodeedi töö kindlasti ei suurene mitmekordselt. Kasutades õigeid vahendeid see isegi väheneb. Kindlasti väheneb vee-ettevõtja töö mitmekordselt. EVEL kontrolliteenus on tasuline ja saate teenuse hinna lisada töö hinnale pakkumise tegemise ajal. 

Küsimus: Sissejuhatuses rääkis Raul, et pildid võimalusel/soovituslikult põhjasuunaliselt. Andrese näidatud demos olid pildid enamuses x-suunaliselt. Kui oluline on see andmebaasi seisukohast?

Vastus: Fotode orientatsiooni automaatselt ei kontrollita. Vee-ettevõte otsustab, kas fotod sobivad või mitte.

Küsimus: Kas Teil oleks võimalik saata mõni digifail AutoCad ja Microstation kus on täägide nimed sees. Eriline rõhk Microstationi DGN.

Vastus: Jah on võimalik

Küsimus: Kas geodeet saab ka teiste poolt moodustatud faile kasutada (alla laadida)? Kas andmevahetus toimub ka erinevate cad programmide vahel?

Vastus: Iga kasutaja näeb ainult neid faile mida ta on kontrollinud ja ka neid faile mis on talle teise kasutaja poolt edastatud! Andmevahetuse saab panna toimima ka erinevate CAD programmide vahel.

Küsimus: Kuidas kujuneb EVELi kontrolleri hind? 

Vastus: Kontrolleri põhipaketi hinnastamise aluseks on ühe töö raames ehitatud torustike/kaablite kogupikkus. Väljavõte põhipaketi hindadest (registreeritud kasutaja näeb kõiki hindu)

Kontrolleri lisateenuste (3D-mudel, 3D andmed geojson formaadis, Emajõe csv, kasutaja jooniseid hoitakse süsteemis alles kogu lepingu perioodi jooksul) hinnastamine on väljatöötamisel ja hetkel saavad kõik soovijad lisateenuseid tasuta kasutada.

Küsimus: Kuidas saan ligipääsu EVEL kontrollerile? 

Vastus: EVEL kontrolleri kasutajaks saate registreerida aadressil https://geotee.geospatial.ee/register. Registreeritud kasutaja aktiveeritakse EVEL kontroller peakasutaja poolt esimesel võimalusel.

Küsimus: Kas ei võiks nii olla, et EVEL-i nõuete kohaselt andmeid nõudvad võrguomanikud maksavad ise kontrolleriteenuse kinni, sest lõpuks vajavad nemad nõuetele vastavaid andmeid? Nii või naa tuleb kontrolleri kasutamiseks kuluv raha nende taskust ju. 

Vastus: Meie ei sekku sellesse kuidas võrguettevõtjad töid tellivad. Hetkel on olemas mõlemad võimalused Geodeet kontrollib -> Edastab tulemused võrguettevõttele (Geodeet maksab), Geodeet saadab andmed võrguettevõtjale ja võrguettevõtja kontrollib (Võrguettevõte maksab).

Küsimus: Kui ei ole AutoCadi lisade kasutaja siis põhimõtteliselt hakkab veefirmadelt saama teostusjooniseid (nt. geoalusele kandmiseks), millega mitte midagi pole peale hakata, kuna atribuutandmeid ju ilma vastava tarkvarata ei näe?

Vastus: Atribuutandmeid näeb ka ilma lisatarkvarata käsuga XDLIST. Nende andmete lugemine ei ole väga mugav ja sellega seoses on loodud tasuta rakendus, millega saavad AutoCadi/ZwCad-i kasutajad andmeid lihtsalt vaadata. Kui Te soovite, siis saate seda programmi katsetada siis saate selle allalaadida siit. Programm tuleb esmalt käsu "netload" abil cad mällu lugeda. Vastavalt siis AutoCAD keskkonnas "VT_TorustikKlientAutoCAD.dll" või Zwcad keskkonnas "VT_TorustikKlientZwcad.dll". Programm käivitub peale sisse lugemist käsu "VTTorustikKlient" abil. Kui kasutaja soovib, siis võib ta selle cadi installida, seda siis käsu "VTTorustikKlientInstall" abil. Käsk "VTTorustikKlientUnInstall" eemaldab selle cadist. PS! See töötab AutoCAD ja Zwcad pro tarkvarades, AutoCAD LT-s see ei tööta.