Geospatial

1. Üldsätted

1.1. Teenuse kasutamise leping (edaspidi Leping) reguleerib GeoTee tarkvaraplatvormil pakutavate teenuste (edaspidi Teenus(ed)) õiguste omaja ja teenuse pakkuja, Geospatial OÜ (registrikoodiga 11167275, asukohaga Laine tee 26, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa 76909, Eesti (edaspidi Teenusepakkuja) ja Teenuse kasutaja (edaspidi Klient) vahelisi õigussuhteid, mis tulenevad Teenusepakkuja poolt Teenuse osutamisest Kliendile.

1.2. GeoTee tarkvaraplatvormil pakutakse erinevaid teenuseid geodeesia-, ehitus-, järelevalve-, tehnovõrke haldavatele ettevõtetele ja kohalikele omavalitsusetele.

2. Mõisted

Leping on kokkulepe, millest lähtuvalt lepivad Teenusepakkuja ja Klient kokku Teenuse osutamises ja Teenuse kasutustingimustes. Leping jõustub Kliendi konto aktiveerimisel Teenusepakkuja poolt.

Teenuse kasutustingimused on poolte vahelisi suhteid reguleerivad sätted, mille alusel Klient nõustub Teenust kasutama ja Teenusepakkuja Teenust pakkuma. Iga konkreetse Teenuse detailsed kasutustingimused on eraldi kirjeldatud vastavas Teenuse tarkvara mooduli kirjelduses.

Teenus(t)e all mõistetakse erinevaid veebitööriistu (mooduleid), mis on kättesaadavad GeoTee tarkvaraplatvormil https://geotee.geospatial.ee/.

Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on end selle Lepinguga sidunud ja kellele Teenusepakkuja on andnud, vastavalt Lepingule õiguse Teenuse kasutamiseks Lepingu alusel.

Kliendi konto on konto, mis luuakse Kliendile Teenuse kasutamiseks. Teenuse kasutamiseks esitab Klient Teenusepakkuja veebilehel avalduse Kliendi konto registreerimiseks ja Lepingu sõlmimiseks. Kui Teenusepakkuja on Kliendi kontrolli teostanud, aktiveeritakse Kliendile konto. Kliendi konto aktiveerimisega loetakse Leping sõlmituks.

Sisu all mõistetakse infot, mis on üles laetud Kliendi poolt või loodud Teenusepakkuja poolt.

Kliendi Sisu all mõistetakse kliendi poolt GeoTee moodulitesse  laetud dokumente ja  faile.

Teenusepakkuja Sisu all mõistetakse Sisu, mille Teenusepakkuja on Kliendile Teenuse vahendusel kättesaadavaks teinud.

Arve on GeoTee tarkvaraplatvormil asuvate Teenuse kasutamise järgselt Kliendile edastatav maksedokument, mille alusel tasutakse Teenusepakkujale Teenuse  kasutamise eest. GeoTee tarkvaraplatvormi Teenuste kasutamise eest esitab Kliendile arve Teenusepakkuja.

Hinnakiri sisaldab Teenuste hindu vastavalt Kliendi poolt valitud Teenuse paketile. Hinnakiri on Kliendile kättesaadav Teenuste moodulites.

3. Kliendi kinnitused

3.1. Klient kinnitab, et tal on kehtiv seaduslik alus (ja/või nõusolek Kliendi seaduslikult või volitatud esindajalt) Lepingu sõlmimiseks ja lepingu nõuetekohaseks täitmiseks. Leping on Teenusepakkuja ning Kliendi vahel õiguslikult siduv.

3.2. Klient kinnitab, et info, mille ta on esitanud Teenuse kasutamiseks konto registreerimisel, on tõene, korrektne ja ajakohane.

3.3. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenuse vorm ja laad (sh moodulid) võivad aeg-ajalt muutuda ilma, et Teenusepakkuja Klienti sellest eelnevalt teavitaks, tulenevalt sellest, et Teenusepakkuja uuendab ja täiustab Teenust. Teenuse versiooniuuenduste lansseerimise järgselt antakse kõikidest olulistest Teenuse uuendustest ja Teenuse täiustatud funktsioonidest Kliendile teada.

3.4. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkujal võib olla tütar- või partnerettevõtteid, kes Teenusepakkuja asemel pakuvad Kliendile Teenust või osa sellest.

3.5. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja omab kõiki Teenusega seotud intellektuaalse omandi õigusi, seal hulgas, kuid mitte ainult ka autoriõigusi, hoolimata sellest, kas need õigused on registreeritud või mitte.

3.6. Klient nõustub kasutama arvutisidet ja elektroonilisi sidevahendeid Teenusepakkujaga Lepingu ja teiste õiguslikult siduvate ja Teenuse kasutamiseks vajalike kokkulepete sõlmimiseks. Klient ja Teenusepakkuja kinnitavad vastastikku, et arvutiside kaudu Lepingu sõlmimine loetakse samaväärseks digitaalselt allkirjastatud või omakäelise allkirjaga  sõlmitud Lepinguga.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Klient võib kasutada Teenust ainult selleks ettenähtud eesmärkidel, mis on sätestatud Lepingus ja vastavuses Teenusepakkuja poolt Kliendile antud kasutusõigusega (Litsents).

4.2. Kliendil ei ole lubatud kasutada Teenust Lepingust mittetulenevatel. Teenust on lubatud vastavalt Lepingule kasutada sihipäraselt ja ainult Teenuse eesmärgile vastavalt.

4.3. Klient kohustub hoidma salajas oma kontoga seotud salasõna. Kui Klient tuvastab salasõna või Kliendi konto volitamata kasutamise, on Klient kohustatud teavitama Teenusepakkujat saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile geotee@geospatial.ee.

4.4. Klient kohustub Teenust mitte kasutama (ega kasutamist proovima) muude liideste kaudu, kui selleks Teenusepakkuja poolt ettenähtud liidesed.

4.5. Klient kohustub hoiduma kõigist tegevustest, mis häirivad või takistavad Teenust, sealhulgas Teenust pakkuvaid servereid ja arvutivõrku, mis on Teenusega seotud.

4.6. Klient ei tohi ühelgi viisil kahjustada Teenusepakkujat või teisi Teenuse kasutajaid.

5. Teenusepakkuja õigused ja kohustused

5.1 Teenusepakkujal on õigus ja kohustus osutada Kliendile Teenust vastavalt Lepingule ja saada selle eest tasu.

5.2 Teenusepakkujal on kohustus pakkuda Teenust Kliendi vajadustele vastavalt ja teha Kliendiga igakülgset koostööd Teenuse arendamiseks.

5.3 Teenusepakkujal on kohustus hoida Teenuse pakkumise käigus Kliendi poolt GeoTee tarkvaraplatvormil teatavaks tehtud või muul viisil teatavaks saanud Kliendile kuuluvaid andmeid saladuses ja konfidentsiaalsena ning tagama nende andmete igakülgse kaitse ebaseadusliku töötlemise eest.

6. Tarkvara omandiõigus

6.1. Teenusepakkuja tarkvara on autoriõigustega kaitstud. Tarkvara autori- ja omandiõigus Teenuse tarkvara arendusele, infotehnoloogia arhitektuurile, andmebaasi lahendustele, ekspertiisidele või rakenduskavadele nii Teenuse tarkvara ja andmebaasi intellektuaalse terviksüsteemina kui ka materiaalse objektina, mille vahendusel Teenuse tarkvara reprodutseeritakse, kuulub Teenusepakkujale. Teenusepakkujale kuuluvad ka kõik lähte- ja muud infotehnoloogilised koodid ja kogu dokumentatsioon, mis luuakse Teenuse arendamisel ja kasutusse andmisel.

6.2. Klient ei tohi kopeerida, jagada, muuta, rentida, üürida, laenata, müüa, luua tuletatud töid, kohandada, dekompileerida või muul moel välja võtta Teenuse lähtekoodi või osa sellest, ilma Teenusepakkuja kui autoriõiguse omaniku vastava kirjaliku loata.

7. Sisu

7.1. Klient nõustub ja kinnitab, et Kliendi Sisu eest vastutab ainuisikuliselt Klient ise. Teenusepakkuja ei ole Kliendi Sisu eest mingil moel vastutav ega kontrolli Kliendi poolt Töösse sisestatud andmete õigusust.

7.2. Klient on teadlik ja nõustub, et Kliendi Sisu hoitakse Teenusepakkuja hallatavas serveris ning Klient annab Teenusepakkujale kõik selleks vajalikud õigused.

7.3. Teenusepakkuja Sisu ei tohi Klient ühelgi juhul modifitseerida, muuta, täiendada ega parandada. Teenusepakkuja Sisu õiguspärane kasutamine Kliendi poolt on lubatud, sealhulgas on Kliendil õigus Kliendile loodud Sisu avaldamine kolmandatele isikutele.

7.4. Teenusepakkuja kasutab kõiki mõistlikult vajalikke turvameetmeid, mis kaitsevad Sisu kõrvaliste isikute ja pahavara eest ning tagavad Sisu säilimise ja konfidentsiaalsuse.

7.5. Teenusepakkuja tagab Sisu konfidentsiaalsuse mõistliku hoolsusega ja ei kasuta Sisu eesmärgil, mis väljuks käesoleva Lepingu raamest ning ei avalda Sisu kolmandatele isikutele (v a kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kui need on Teenuse või selle osa pakkumiseks Teenusepakkujaga lepingulistes suhetes). Teenusepakkuja omab kontrolli Sisule juurdepääsu üle. Teenusepakkuja võib avaldada Sisu, kui see on nõutud seaduse või muu õigusliku alusega, teavitades sellest Klienti.

7.6. Kui Klient loob, edastab, kuvab või muudab Sisu mõnel teisel viisil kättesaadavaks, peavad tal olema selleks kõik intellektuaalse omandi õigused, sealhulgas autorõigused ja kaubamärkide kasutusõigused. Klient kohustub täitma ja austama teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi.

7.7. Klient kohustub mitte looma, edastama, kuvama või mõnel muul viisil kättesaadavaks muutma Sisu, mis on ebaseaduslik, solvav, labane või teiste isikute privaatsusesse tungiv (sh arvutiviirused ja teised kahjulikud koodijupid).

7.8. Teenusepakkujal on õigus eemaldada Kliendi Sisu või osa sellest või kustutada Kliendi konto, kui Klient ei ole täitnud Lepingut või rikub seda.

8. Teenuse kasutusõigus (litsents)

8.1. Teenusepakkuja annab Kliendile õiguse Teenust kasutada kasutusõiguse alusel (Litsents). Kasutusõigus on antud Kliendile, see on mitte edasiantav ning mitte eksklusiivne  ning all-litsentsi andmise õiguseta.

8.2. Klient ei tohi oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandatele isikutele ja osapooltele ilma Teenusepakkuja kirjaliku nõusolekuta.

8.3. Litsents on väljastatud ainsa eesmärgiga võimaldada Kliendil kasutada Teenust nii, nagu on Teenusepakkuja poolt ette nähtud, viisil, mida võimaldab Leping ning mis on kättesaadavaks tehtud Teenusepakkuja poolt GeoTee tarkvaraplatvormil.

9. Teenuse kasutamise tasu

9.1. Kliendi liitumine Teenusepakkuja GeoTee tarkvaraplatvormiga on Kliendile tasuta.

9.2. Teenusepakkujal on õigus Teenuse kasutamise eest küsida tasu vastavalt Teenusepakkuja Hinnakirjale ja Kliendi valitud moodulile vastava Teenuse paketile.

9.3. Arve esitatakse elektrooniliselt Kliendi kontaktandmetes märgitud e-posti aadressile.

9.4. Teenusepakkujal on õigus muuta Teenuse hindu igal aastal, teatades sellest Kliendile mõistliku aja ette. Uus Hinnakiri kehtib 1. jaanuarist. Hinnakiri on avaldatud GeoTee tarkvaraplatvormil vastava mooduli alajaotuses „€“. Kui Klient ei nõustu uue Hinnakirjaga, on tal õigus Leping üles öelda ja Teenuse kasutamisest loobuda. Sel juhul Kliendi konto suletakse.

10. Kahjutasu ja õiguskaitsevahendite kohaldamine

10.1. Klient nõustub ja kinnitab, et ta on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav oma Sisu ning oma kontol tehtavate toimingute eest. Klient nõustub ja kinnitab, et on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav Lepingu mistahes rikkumise eest.

10.2. Kui Klient jätab oma kohustuse Teenusepakkuja ees tähtajaks täitmata ja arve tasumata, kohustub Klient maksma Teenusepakkujale viivist 0,2% päevas Teenuse hinnakirja järgsest Töö hinnast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Teenusepakkuja hakkab viivist arvestama vastava võlgnevuse tekkimise päevast ja lõpetab viivise arvestamise võlgnevuse tasumise päeval.

10.3. Teenusepakkujal on õigus Kliendi võlgnevuse perioodil osaliselt või täielikult piirata Kliendiga seotud Töödega toimingute tegemist GeoTee tarkvaraplatvormil.

10.4. Klient peab hüvitama täies ulatuses Teenusepakkujale Lepingu rikkumise ja/või oma kontol toimuvaga tekitatud kahju (s h, kuid mitte ainult, kõik Kliendi tegevuse või tegevusetusega seotud ja sellest tulenevad Teenusepakkuja vastu esitatud  nõuded, kohustused, kahjud, kulutused, kahjustused ja sellest tulenevad kulutused, sealhulgas hüvitama õigusabi kulud).

11. Lahtiütlemine

11.1. Teenust pakutakse „nagu on“ („as is“) vormis.

11.2. Teenusepakkuja ei võta Kliendi eest vastutust, et:

11.2.1. Teenuse kasutamine vastab Kliendi nõudmistele ja vajadustele;
11.2.2. Teenuse ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke ja vigu;
11.2.3. Kliendi info, mis tuleneb Teenuse kasutamisest, on täpne, korrektne, usaldusväärne ning asjakohane.

11.3. Teenusepakkuja teavitab Klienti kõikidest Teenuse vigadest nende ilmnemise järgselt esimesel võimalusel.

11.4. Teenuse ja tarkvara vigade ja Teenuse funktsionaalsuste parandamine on Teenusepakkuja kohustus. Teenusepakkuja teeb kõik endast oleneva, et Klient saaks Teenust tõrgeteta kasutada.

11.5. Teenusele ei kohaldu ükski garantii, mida selgesõnaliselt ei sisaldu Lepingus ja selle tingimustes ja/või õigusaktides (s h garantii otstarbekohasusele või kirjeldusele vastavusele)

11.6. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi ees ei otseste ega ka kaudsete kahjude eest, mis võivad tuleneda Kliendi seotusest Teenusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, ei vastuta Teenusepakkuja Kliendi saamata jäänud kasumi-, andme- või mainekahju eest.

11.7. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi kahjude eest, mis tulenevad:

11.7.1. Muudatustest, mille Teenusepakkuja on Teenusesse sisse viinud selle täiustamise ja parendamise eesmärgil;
11.7.2. Teenuse lühiajalisest katkestusest. Teenuse kasutamise katkestusest, mis kestab kauem kui 5 kalendripäeva, teavitatakse Klienti.
11.7.3. Kliendi poolt Sisu kustutamisest, rikkumisest või süsteemi salvestamise tõrgetest.
11.7.4. Kliendi suutmatusest edastada Teenusepakkujale adekvaatset infot Töö ja konto kohta;
11.7.5. Kliendi hooletusest konto info (sh parooli) salajas hoidmisel ja sellest tuleneva võimaliku kahju eest Kliendile.

11.8. Teenusepakkuja vastutab kahju eest, mida seadusest tulenevalt ei saa välistada või piirata.

12. Lepingu muutmine

12.1. Teenusepakkujal on õigus Lepingut igal ajal muuta, teatades sellest Kliendile mõistliku aja ette. Lepingu uuendatud versioon tehakse Teenusepakkuja poolt kättesaadavaks Teenuse veebilehel. Klient nõustub, et jälgib Teenuse veebilehte, et end viimaste Lepingu muudatustega kursis hoida.

12.2. Klient nõustub ja kinnitab, et kui ta kasutab Teenust pärast Lepingu muutmist, siis kinnitab ta sellega Lepingu muudatused, mis sisalduvad Lepingu uues versioonis. Kui muudetud Leping ei ole Kliendi poolt aktsepteeritav, on tal õigus Leping üles öelda ja kohustus Teenusepakkujat teavitada. Kui Klient ei ole Teenusepakkujat Lepingu üles ütlemisest teavitanud, kohalduvad Kliendile kõik Lepingu uue versiooni tingimused.

13. Lepingu kehtivus ja lõpetamine

13.1. Leping on sõlmitud kasutades elektroonilisi sidevahendeid ja kehtib tähtajatult.

13.2. Kliendil on õigus Leping igal ajal üles öelda, teavitades sellest Teenusepakkujat ette 7 kalendripäeva.

13.3. Teenusepakkuja võib Lepingu lõpetada, teatades sellest Kliendile 15 kalendripäeva ette, kui:

13.3.1. Klient on Lepingut rikkunud (või on käitunud viisil, mis selgelt näitab, et ta ei kavatse või ei ole võimeline Lepingut täitma; või
13.3.1. vajadus selle järgi tuleneb seadusest; või
13.3.2. Teenuse pakkumine pole Teenusepakkuja hinnangul enam äriliselt mõistlik.

13.4. Lepingu lõppedes muutub Lepingust tulenev Teenuse kasutamise õigus kehtetuks ja Teenusepakkuja sulgeb Kliendi konto.

14. Muud tingimused

14.1. Teenus võib sisaldada veebilinke välistele veebilehekülgedele või Sisule. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute loodud veebilehekülgede või Sisu eest. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja ei ole vastutav väliste veebilehtede ega sisu kättesaadavuse, vastavuse ega terviklikkuse eest.

14.2. Teenuse kasutamiseks võib Kliendil olla tarvis kasutada või laadida alla kolmandate isikute loodud teenuseid või tarkvara. Kolmandatele isikutele kuuluvate teenuste või tarkvara kasutamisele võivad kohalduda eraldi tingimused ja autoriõiguse seadusest tulenevad nõuded. Leping ei mõjuta ega reguleeri Teenusepakkuja suhet nimetatud teenuste ja/või tarkvara ja kolmandate isikutega.

14.3. Teenusepakkuja ja Klient tagavad vastastikku Lepingu täitmise käigus teatavaks tehtud või teatavaks saanud andmete konfidentsiaalsuse, v a juhul, kui nende andmete avaldamise nõue tuleneb seadusest. Konfidentsiaalsuse nõue andmete osas kehtib tähtajatult ka peale Lepingu lõppemist.

14.4. Klient nõustub, et Teenusepakkuja võib Kliendile edastada Teenuse kohta teateid (sh ka Lepingut puudutavaid) e-posti teel.

15. Lõppsätted

15.1. Leping sätestab kogu kokkuleppe Kliendi ning Teenusepakkuja vahel Teenuse kasutamiseks ning asendab täielikult kõik eelnevalt sõlmitud lepingud ja/või muud kirjalikud või suulised kokkulepped, mis puudutavad Teenuse osutamist Kliendile Teenusepakkuja poolt.

15.1. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

15.1. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahenduseni ei jõuta, pöörduvad pooled vaidluse lahendamiseks Harju Maakohusse.

 

Moodulid ja moodulite eritingimused

1. “EVEL kontroller” põhipakett ja lisapakett

1.1. Üldsätted

1.1.1. „EVEL kontroller“ on ehitaja/geodeedi/kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtete koostööplatvorm ja töövahend Eesti Vee-ettevõtete Liidu (edaspidi EVEL) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) nõuetele vastava ehitusdokumentatsiooni automaatseks kontrollimiseks.

1.1.2. Teenus on mooduli „EVEL kontroller“ põhipakett ja „EVEL kontroller“ lisapakett, mille Klient on valinud lisaks „EVEL kontrolleri“ põhipaketile.

1.1.3. Töö on Kliendi poolt Teenusepakkuja tarkvaraplatvormil GeoTee „EVEL kontroller“ moodulisse üles laetud ehitusdokumentatsioon (saatekiri, teostusjoonised, skeemi- ja fotofailid), millele Teenusepakkuja teostab vastavalt Teenuse põhipaketile Eesti Vee-ettevõtjate Liidu (EVEL) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt kehtestatud nõuetele vastavuse automaatkontrolli.

1.1.4. Ülevaataja on GeoTee tarkvaraplatvormi aktiivne Klient (nt taristuettevõte), kes teostab Töö üle kontrolli ja kellele saab Teenuse vahendusel edastada Töid ülevaatamiseks ja arvamuse avaldamiseks ja Töö parandamiseks/täpsustamiseks märkuste lisamiseks.

1.1.5. Hinnakiri sisaldab „EVEL kontrolleri“ põhipaketis sisalduvaid Teenuseid ja hindu ning „EVEL kontrolleri“ lisapaketi hinda.

1.2. „EVEL kontroller“ põhipaketi mooduli kirjeldus ja kasutustingimused

1.2.1. EVEL kontroller“ põhipakett on geodeetidele, tehnovõrguvaldajatele, ehitusettevõtetele, kohaliku omavalitsuse üksustele ja teistele asjassepuutuvatele Klientidele suunatud tarkvaraplatvormi (GeoTee) moodul, mis teostab:

  • MKM poolt teostusdokumentatsioonile sätestatud nõuetele vastavuskontrolli ehk MKM teostusdokumentatsiooni automaat-kontrolli; ja
  • ​EVELi poolt teostusdokumentatsioonile sätestatud nõuetele vastavuse kontrolli ehk  EVEL teostusdokumentatsiooni automaat-kontrolli.

1.2.2.  Vigade esinemisel Töödes kuvab süsteem Kliendile kõik märkused Töös esinevate vigade kohta.

1.2.3. „EVEL kontrolleri“ põhipaketi kaudu saab Ülevaataja (sh Vee-ettevõte, ehitaja, kohaliku omavalitsuse asutus, ehituse järelevalve) Töid vastu võtta ja sisulist kontrolli teostada otse „EVEL kontrolleri“ veebikaardil.

1.2.4. „EVEL kontroller“ kuvab Kliendile täieliku ülevaate Ülevaataja poolt vastuvõetud/tagasilükatud Töödest.

1.2.5. „EVEL kontroller“ vahendusel koostatakse Töö ja iga selle osa kohta kvaliteediraport Kliendi vastava päringu alusel.

1.2.6. Teenuse osutamise aeg ühe Kliendi poolt sisestatud Töö kontrollimiseks on kuni 30 kalendripäeva Töö Teenusepakkuja GeoTee tarkvaraplatvormil loomisest alates. Kui Tööd ei ole Teenusepakkuja GeoTee tarkvaraplatvormil kontrolli tulemusena märgitud lõpetatuks põhjusel, et Klient ei ole 30 kalendripäeva jooksul Töös leitud vigu kõrvaldanud, siis on Teenusepakkujal õigus töö automaatselt lõpetada ja esitada Kliendile arve.

1.2.7. Kui Töö on mahukam ja Klient soovib pikendada kontrollimise tähtaega üle 30 kalendripäeva, tuleb sellest teavitada GeoTee tarkvaraplatvormi peakasutajat.

1.2.8. Kliendi Töid säilitatakse „EVEL kontrolleri“ põhipaketis GeoTee tarkvaraplatvormil 3 kuud Töö kontrollimisest arvates.

1.3. „EVEL kontroller“ lisapakett ja kasutustingimused

1.3.1. „EVEL kontroller” lisapakett võimaldab Kliendil lisaks „EVEL kontroller“ põhipaketile:

  • Laadida alla GeoJSON formaadis GIS laadimise failide komplekti.
  • ​Lisateenuse paketiga liitunud Kliendi Töid säilitatakse GeoTee tarkvaraplatvormil kogu lepinguperioodi jooksul ja 12 kalendrikuud lepingu lõpetamisest arvates.

1.3.2. „EVEL kontroller” lisapaketi Teenuste loetelu ei ole ammendav. Kõikidest lisanduvatest Teenustest teavitatakse Klienti 7 kalendripäeva jooksul Teenuste lansseerimisest arvates.

1.4. Teenuse kasutamise tasu

1.4.1. Klient võib valida liitumise Teenuse „EVEL kontrolleri“ mooduli põhipaketiga ja lisaks ka „EVEL kontrolleri“ mooduli lisapaketiga.

1.4.2. Kui Klient on liitunud „EVEL kontrolleri“ mooduli põhipaketiga, tasub Klient Teenusepakkujale Teenuste eest iga kuu lõpus vastavalt osutatud Teenustele Teenusepakkuja poolt esitatud arve alusel. Arve esitatakse ainult nende Tööde kontrollimise eest, mis on Teenusepakkuja keskkonnas märgitud olekusse „lõpetatud“.

1.4.3. Kui Klient liitub „EVEL kontrolleri“ põhipaketile lisaks ka „EVEL kontrolleri“ lisapaketiga, tasub Klient lisapaketi kasutamise eest Teenusepakkujale püsitasu valitud perioodi (kuu, 6 kuud või 12 kuud) eest arve alusel igakuiselt ette.