Geospatial

Ehitusprojekti läbiviimise lahutamatuks osaks on isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine. Selleks, et projekteeritud tehnorajatiste ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine sujuks tõrgeteta, on vaja õigeaegselt sõlmida maa kasutusõiguse lepingud.

Seetõttu on vaja eelnevalt projekt maaomanikega kooskõlastada. Peale kokkulepete saavutamist on vajalik vormistada nõuetekohane kasutusõiguse ala plaan. Seejärel saab sõlmida seadusest tuleneva lepingu või kokkuleppe tehnovõrgu- või tehnorajatise ehitamiseks, hooldamiseks ja omandamiseks. Lepingute õigeaegne sõlmimine hoiab ära probleemide tekkimise maaomanikega ehitustööde käigus ja sellega kaasnevad ettenägematud kulutused.

Aitame oma klientidel

  • vormistada ehitus- ja kasutusloa taotlemiseks vajalikud maaomanike nõusolekud
  • sõlmida servituudilepingud maaomanikega tehnovõrkude ja -rajatiste omandiõiguse tagamiseks
  • sõlmida muud seadustest tulenevad lepingud ja kokkulepped tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks, hooldamiseks ja omamiseks
  • selgitada seadustamise võimalikkust
  • vormistada isikliku kasutusõiguse ala plaane
  • seadustada pärast 1.aprilli 1999.a. valmisehitatud tehnorajatised

Samuti anname konsultatsioone ning aitame lahendada probleeme, mis puudutavad maa kasutusalaseid küsimusi.

Meie tellijad saavad teostatavate tööde seisu jälgida geoarhiivist. Vajadusel on võimalik süsteemist eksportida tööde seis tabelina, vaadata kasutusalade kaupa töid kaardil koos projekteeritud trassidega ja alla laadida tööga seotud toimikut.

Võta meiega ühendust!